+31 (0)545 481259

Algemene Voorwaarden 2024

 1. De algemene voorwaarden van de KWPN Bond van Hengstenhouders zijn van toepassing op alle dekkingen via SWS Nijhof B.V. in 2024.
 2. Sperma van onze hengsten, kan dagelijks besteld worden tot 09.30 uur. Bij de bestelling moeten naam en levensnummer van de merrie doorgegeven worden en het volledige adres van de merriehouder.
 3. Na de eerste bestelling wordt het eerste deel van het dekgeld, ad euro 250,- (excl. btw) en verzendkosten in rekening gebracht. Het tweede deel van het dekgeld wordt berekend als de merrie 6-8 weken drachtig is.
 4. Voor de guste merrie dient voor 1 oktober 2024 een schriftelijke gust-verklaring van de dierenarts te worden ingeleverd, anders vervalt de gust-regeling. Was de merrie eerst drachtig en blijkt ze na 1 oktober 2024 toch gust te zijn dan kan het tegoed alleen het jaar daarop (2025) gebruikt worden bij dezelfde hengst mits anders afgesproken.
 5. SWS Nijhof BV verkoopt geen losse rietjes, alleen drachtigheden (met uitzondering van Heartbreaker en Clinton ICSI vrije rietjes). U betaald het dekgeld per drachtige merrie. Niet gebruikte rietjes blijven te allen tijde in eigendom van SWS Nijhof BV en dienen te worden geretourneerd aan het einde van het dekseizoen of mogen tegen betaling alsnog worden gebruikt.
 6. Ingevroren embryo’s verkregen middels vers sperma of diepvries sperma dienen te worden afgerekend is het jaar van sperma levering. Mocht dit niet resulteren in een levend geboren veulen dan dient er een dierenartsverklaring overhandigd te worden aan SWS Nijhof BV.
 7. De merrie-begeleiding op ons station wordt verzorgd door dierenarts Jeroen Smak van DAP Berkelzicht.
 8. Merries worden geïnsemineerd voor rekening en risico van de merrie eigenaar.
 9. Verzendkosten en NVWA-kosten voor binnen- en buitenland worden in zijn geheel doorberekend aan de merriehouder.
 10. Voor inseminaties met buitenlandse hengsten en/of zelf geleverde rietjes wordt een inseminatie-vergoeding in rekening gebracht.
 11. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal het factuurbedrag verhoogd worden met aanmaningskosten en boeterente evenals eventuele incassokosten.
 12. Door bestelling en afname van het sperma, verklaart de merriehouder kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart zich akkoord met de dek- en betalingsvoorwaarden.
 13. SWS Nijhof BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.
 14. SWS Nijhof B.V. is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot leveringen van sperma, tenzij sprake is van opzet en/of roekeloosheid. SWS Nijhof B.V. zal naar beste weten en kunnen bestellingen uitvoeren echter in het voorkomende geval van een te late levering dan wel verkeerde zending is SWS Nijhof B.V. in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.
 15. Europees eu-station: NL-8486: voor verzending van vers en diepvriessperma van onze hengsten naar het buitenland zijn wij gecertificeerd. Wilt u er rekening mee houden dat wij de NVWA tijdig moeten informeren bij export.
 16. Het stalgeld bij SWS Nijhof BV bedraagt euro 7,50 (excl. btw) voor merries zonder veulen, en euro 10,00 (excl. btw) voor merries met veulen.
 17. De dierenartskosten voor het opvoelen en scannen bedragen euro 100,- (excl. btw en medicijnen en overige handelingen), indien u gebruik maakt van een hengst waarvan Nijhof de eigenaar is. Voor andere hengsten, diepvries sperma of zelf meegebracht sperma, bedragen de dierenartskosten voor de begeleiding euro 350,- (excl btw). De merries dienen minstens drie jaar oud te zijn om opgevoeld en/of geïnsemineerd te worden.

Voor vragen of speciale condities kunt u contact opnemen met: 0545-481259 of info@team-nijhof.nl. Onze kantoortijden zijn van 08.00 – 17.00 uur.